algemene voorwaarden

1. Definites

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Verhuurder: TINY-HOTEL
Adres: Heibloem 11, 5388 VV, Nistelrode
Telefoonnummer: 06-24997824 E-mailadres: info@tiny-hotel.nl KvK-nummer: 82703906
Btw-identificatienummer: 862573142B01

2. Huurder: de persoon die met Verhuurder een Overeenkomst sluit voor het huren van de Accommodatie.

3. Accommodatie: het vakantieverblijf dat Verhuurder aanbiedt.

4. Voorwaarden: deze set algemene voorwaarden.

5. Overeenkomst: de tussen Verhuurder en Huurder te sluiten en/of gesloten overeenkomst voor de huur van de Accommodatie voor gebruik dat naar zijn aard slechts van korte duur is, zoals bedoeld in artikel 7:232 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

6. Medehuurder: mede op de Overeenkomst aangegeven perso(o)n(en).

7. Derde: iedere andere persoon, niet zijnde de Verhuurder, Huurder en/of zijn Medehuurder(s).

8. Reissom: het totale bedrag voor de huur van de Accommodatie, inclusief toeristenbelasting, BTW en andere bijkomende kosten zoals servicekosten en (eind)schoonmaak.

9. Annulering: de schriftelijke opzegging door de Huurder van de Overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de Accommodatie.
2.2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst en/of Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen Verhuurder en Huurder zijn overeengekomen.
2.3. Bij tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en deze Voorwaarden, prevaleert de Overeenkomst.

3. Aanbod en boeking

3.1. Verhuurder stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan Huurder ter beschikking een vakantieverblijf van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode, het overeengekomen aantal personen en de overeengekomen prijs.
3.2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Huurder de Accommodatie reserveert via het (online) boekingsproces en de betaling en de (boeking)gegevens zijn ontvangen door Tiny-Hotel. Huurder kan na de totstandkoming van de Overeenkomst geen rechten ontlenen aan prijskortingen of aanbiedingen die vóór de totstandkoming niet kenbaar zijn gemaakt aan Verhuurder.
3.3. De Accommodatie kan enkel worden gereserveerd door personen die ouder zijn dan 18 jaar. Als Medehuurder(s) jonger zijn

dan 18 jaar, dient Huurder gedurende het volledige verblijf deze personen te vergezellen.
3.4. Afbeeldingen op onze website en onze social mediakanalen zijn een zo waarheidsgetrouwe afspiegeling van de Accommodatie. Aan deze afbeeldingen, waaronder de inrichting van de Accommodatie, kunnen echter geen rechten worden ontleend.

4. Tarieven en betalingen

4.1. Huurder dient de volledige Reissom direct bij het boeken van de Accommodatie te voldoen.
4.2. De Reissom moet worden voldaan in euro’s, tenzij anders vermeld.
4.3. Betalingen dienen te worden overgemaakt naar NL17 RABO 0368 0992 29 t.n.v. TINY-HOTEL. Als datum van betaling geldt de datum waarop de betaling op de bankrekening van Verhuurder is ontvangen.
4.4. Indien Huurder, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft Verhuurder het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van Verhuurder op volledige betaling van de Reissom.
4.5. Onverminderd het voorgaande lid, dient de totale Reissom te allen tijde volledig voldaan te zijn voor de dag van aankomst bij gebreke waarvan Verhuurder gerechtigd is Huurder de toegang tot de Accommodatie te ontzeggen.
4.6. Door Verhuurder in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van Huurder. Indien de totale Reissom niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

5. Waarborgsom

5.1. Op eerste verzoek van Verhuurder is Huurder verplicht een waarborgsom bij Verhuurder te deponeren op een door Verhuurder te bepalen wijze, ter hoogte van de Reissom. Deze waarborgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten – in de meest ruime zin van het woord – die Verhuurder kan lijden bij niet-nakoming van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden door Huurder, Medehuurders en/of Derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven.

6. Verblijf

6.1. Huurder is verplicht de huisregels van Verhuurder, welke te raadplegen zijn via [link toevoegen], na te leven.
6.2. Gebruik van de Accommodatie door Derden is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder.
6.3. Huurder is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven, waaronder de

veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de dieren. Huurder draagt er tevens zorg voor dat Medehuurder(s) en/of Derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.
6.4. Huurder is verplicht direct melding te maken bij Verhuurder als schade wordt veroorzaakt aan de Accommodatie, waaronder de inboedel, door Huurder en/of het Reisgezelschap.

7. Wijziging en annulering

7.1. Annulering van de reservering door Huurder kan kosteloos zolang de Annulering maximaal 48 uur na de reservering schriftelijk is ontvangen en de Annulering minimaal 14 dagen voor de ingangsdatum van het verblijf plaatsvindt.
7.2. Bij Annulering die niet onder artikel 7.1 valt betaalt Huurder een vergoeding aan Verhuurder. Deze bedraagt:
A. bij Annulering méér dan 7 dagen voor de ingangsdatum van het verblijf, 50% van de Reissom;
B. bij Annulering binnen 7 dagen voor de ingangsdatum van het verblijf, 100% van Reissom minus eventueel betaalde schoonmaakkosten en toeristenbelasting.
7.3. Indien nakoming van de Overeenkomst door Verhuurder redelijkerwijs niet (meer) mogelijk is door omstandigheden die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen, kan Verhuurder de reservering wijzigen of annuleren. Verhuurder zal Huurder hiervan in kennis stellen en Huurder de mogelijkheid bieden om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij het slechts een geringe wijziging betreft die redelijkerwijs niet in verhouding staat tot ontbinding van de Overeenkomst. In geval van ontbinding van de Overeenkomst zal Verhuurder de volledige Reissom aan Huurder restitueren.
7.4. In geval van restitutie ingevolge voorgaande bepalingen, streeft Verhuurder ernaar het reeds betaalde deel van de Reissom dat voor restitutie in aanmerking komt, binnen 14 dagen na Annulering of ontbinding terug te betalen.

8. Tussentijds beëindiging door Verhuurder

8.1. Verhuurder kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen indien Huurder, Medehuurder(s) en/of derde(n) ondanks voorafgaande waarschuwing:
A. de verplichtingen uit de Overeenkomst, Voorwaarden, huisregels en/of overheidsvoorschriften niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van Verhuurder niet kan worden gevergd dat de Overeenkomst wordt voortgezet;
B. overlast aan Verhuurder en/of andere huurder(s) van Accommodatie(s) bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van de Accommodatie bederft;
C. door gebruik van de Accommodatie in strijd met de bestemming van de Accommodatie en/of het terrein handelt.
8.2. In dringende gevallen kan de waarschuwing als bedoeld in het voorgaande lid achterwege worden gelaten.

8.3. Na opzegging zoals bedoeld in dit artikel dient Huurder ervoor te zorgen dat de Accommodatie is ontruimd en het terrein zo snel mogelijk verlaten, doch uiterlijk binnen vier uur na opzegging door Verhuurder.
8.4. Onverminderd het voorgaande blijft Huurder in beginsel gehouden de Reissom te betalen.

9. Klachten

9.1. Indien Huurder klachten heeft over het verblijf, waaronder de Accommodatie en/of Verhuurder, is Huurder verplicht direct contact op te nemen hierover met Verhuurder. Indien tijdens het verblijf van Huurder geen melding wordt gemaakt van de klacht, zal bij beëindiging van het verblijf geen aanspraak gemaakt kunnen worden op enige vorm van schadevergoeding.

11. Overige bepalingen

11.1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.
11.2. Indien enig artikel van de Voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig blijkt te zijn of in rechte vernietigd wordt, laat dit de werking van de overige artikelen onverlet.
11.3. Op de Overeenkomst en de Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

huisregels

1. In- en uitchecken:

Sheep House:
Aankomst: vanaf 15:00 uur
Vertrek: voor 10:00 uur

Farm House:
Aankomst: vanaf 15:00 uur
Vertrek: voor 11:00 uur

2. Tussen 23:00 en 08:00 dient het stil te zijn op het erf.

3. Je logeert in een beschermd natuurgebied, heb respect voor dier en natuur.

4. Huisdieren op het erf en in de vakantiehuisjes zijn niet toegestaan.

5. Openbaar dronkenschap en drugsgebruik zijn niet toegestaan.

6. Roken in de vakantiehuisjes is niet toegestaan

7. Het is niet toestaan om binnen in het vakantiehuis te gourmetten en/of vergelijkbare activiteiten te ondernemen.

8. De vakantiehuizen zijn uitsluitend bestemd voor recreatieve doeleinden. Het organiseren van feesten en/of evenementen is niet toegestaan op het erf/vakantiehuis.

9. Gasten zijn overdag welkom (niet om te overnachten), maar hun komst moet van tevoren aan ons kenbaar gemaakt worden.

10. Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering is overeengekomen of het verblijf van meer personen dan het voor die woning geldende maximale aantal, is nadrukkelijk niet toegestaan. Dit zal leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.

11. Achter het vakantiehuisje is nog een vakantiehuisje. Deze gasten mogen ook gebruik maken van het erf en het gezamenlijke buitenspeelgoed.

12. Het is niet toegestaan (bij ons gehuurde) handdoeken, bedlinnen en/of ander beddengoed mee naar buiten te nemen. Hetzelfde geldt voor meubilair: wat binnen hoort, moet daar ook blijven.

13. Aan de dieren en activiteiten op de boerderij zijn risico’s verbonden. Bij alles geldt: betreden op eigen risico.

14. De tuin en de rest van het erf hebben ook tijdens de boekingen onderhoud nodig. Ook kan het zo zijn dat er iets nieuws wordt gebouwd. Het kan dus gebeuren dat er werkzaamheden verricht moeten worden. Uiteraard niet in het vakantiehuisje.

13. Indien de huurder zich niet houdt aan de huisregels dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang worden ontbonden en kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.

Experiences of others

Daphne

“What a very nice stay we had. We slept two nights, together with our son in The Sheephouse. The cottage is beautifully decorated, but beyond that lovingly cared for. The small details of an apple juice that is ready for you, toys that were ready for our son make the stay even nicer. Extra nice to stay with children given the amount of animals on the site. I rarely sleep somewhere else, but we would love to come back here! Many compliments to the landlords, that’s how a holiday home should be!”

Jenny

“We had a great stay here. This was by far the most beautifully decorated house we have ever stayed in. In addition, we enjoyed the hot tub and played games with the pallet stove on. Everything was neat clean and fresh and the kitchen is equipped with everything you need. Recommended!”

Saskia

“Wonderful, relaxing and quiet place in this beautiful cottage that is equipped with all comforts. The atmosphere is great and everything has been thought of. It feels luxurious and user-friendly and you really have a lot of privacy. Really recommended!!”

Kirsten

“We really enjoyed our stay at Tiny-Hotel! The cottage was beautifully decorated, and the area very nice for (young) children. Our 1.5 year old son really enjoyed playing with all the animals on the farm. We will definitely come back!”

Amanda

“What a great place this was to stay. The decor is beautiful, everything is clean and it is fully equipped. We enjoyed the hot tub and sat by the campfire. Highly recommended!”

Nikki

“My stay at the Sheep House felt like coming home from the first moment! Thanks to the fine communication in advance with Leonne and the easy check-in, there was immediately plenty of room for relaxation and rest. The cottage was clean and equipped with all comforts and luxury. Love and attention has been paid to the interior and atmosphere in every detail, such as the home-made apple juice with a personal card upon entry. The coffee was delicious, as was the stove, the bed, and last but not least: the dream of a bathroom. Young children have also been thought of (toys and crockery) and the sweet animals make you feel like you are completely in the farm life. I would have loved to stay longer, so I will definitely come back! Thank you Leonne & Sander for the nice slow stay!”

Ilse

“We really enjoyed the beautiful Sheephouse and would love to come back again! We really enjoyed the beautiful Sheephouse and would love to come back again!”

Wieteke

“What a lovely and well equipped house! It is very modern and relaxing and fully equipped. Leonne and Sander are very friendly and helpful.”

Daniel

“perfect place. spacious, beautifully styled, high quality finishes and fully stocked. the recordplayer was a real treat. slow living to the max. next time we’ll fire up the hottub for sure!”

Judith

“I’ve had the GREATEST time in the sheep house! What a lovely place. It certainly does look like the photos, and the house gives a very luxury feeling. The kitchen is well equipped and everything is well thought of. Extra points for the lovely hot tub: enjoying some wine in the hot tub whilst watching the sunset is now my favorite hobby. It’s the perfect hideaway!
Although the house is situated next to some others on the property, it feels like you’re surrounded by nature and the cutest bunch of sheep ever. Completely loved the sounds of birds in the morning. There are lots of animals on the property that you can cuddle if you’d like, I loved that!”

Pavel

“Luxury stay in the nature. The property has everything you need, plus also hot tub that you can heat yourself for some extra money. Surroundings are also quite nice, and you can cuddle some animals that live in the territory. Enjoyed it a lot!”

Nastassia

“Great place to stay, loved every minute of it 🥰!”

Experiences of others

Nienke

“We had a wonderful friends weekend! The house is fully equipped and super cozy. The beds are wonderful, the garden is beautiful (don’t forget the hot tub!) and all the animals on the site are super sweet and make it complete. You can go for a nice walk in the area (De Maashorst is recommended) and Den Bosch is about a 20-minute drive away. We would love to come back again!”

Esther

“Lovely cottage! Luxurious and in the middle of nature … wonderfully relaxing.”

Denise

“Had wonderful days at Leonne & Sander. The autumn sun ensured that we were outside a lot with all the animals. Willem has conquered our son’s heart. We have booked again and would like to come back to this very nice place in six months”

Adriaan

“Leonne and Sander feel exactly what your guests want during their stay. Staying with the family on this pleasant, beautiful and nice farm was fun! The tranquility, the bustle around a yard / farm, the sweet farm animals and your hospitality, just perfect!”

Daphne

“What a wonderful place Leonne and Sander have created! We have not lacked anything. The cottage is luxurious, neat, clean and exudes a nice, relaxed atmosphere. The hot tub is of course a party, especially for the kids! And there is more than enough to do and experience in the vicinity. The only thing we had to wish for was dry weather on Saturday ;)”

Femke

“What a delicious slice! Truly a beautiful place. Our children (and we!) really enjoyed the animals and the house. Every detail has been thought of: from the wonderful musk scent that gently embraces you to the high-quality sheets and soft mattresses, delicious coffee, soft towels and wonderfully scented shampoo and soap. We have not often come to such a place where it all seems to be right, and we are very grateful that we were allowed to stay here as a family! The area is also lovely, and thanks to the tips we found in the house, we got even more out of our visit. Absolutely recommended!”

Zjolie

“Stayed in Farm house for two nights. A clean house, super nicely decorated and what a huge ‘garden!’. Our two-year-old daughter loved the toy basket and the animals (especially dog ​​Willem, the two little cats & the rooster). The go-karts were also a success. Our family visited us, had a nice meal outside in front of the house with a view of the greenery and had a very nice day at the farm. We had a great time! And definitely want to come again!”

Stephanie

“We really really enjoyed it! It’s a great place, with all the animals and a lovely garden. Tiny House is very tastefully decorated. Ideal place for children, our 3-year-old son loved it with all the rabbits, chickens, cats, goats, pot-bellied pig, horses and Willem the dog. We are going home completely relaxed 😊 And will definitely come back again!”

De ervaring van anderen

Nienke

“We hebben een heerlijk vriendinnen weekend gehad! Het huis is van alle gemakken voorzien en super knus. De bedden zijn heerlijk, de tuin is prachtig (vergeet de hottub niet!) en alle diertjes op het terrein zijn super lief en maken het helemaal af. In de omgeving kan je mooi wandelen (De Maashorst is een aanrader) en Den Bosch ligt op ongeveer 20 minuten rijden. We komen graag nog eens terug!”

Esther

“Heerlijk huisje! Luxe en midden in de natuur…heerlijk ontspannen.”

Denise

“Heerlijke dagen gehad bij Leonne & Sander. Het herfstzonnetje zorgde ervoor dat we veel buiten waren met alle dieren. Willem heeft het hart van onze zoon veroverd. We hebben weer geboekt en komen graag over een half jaar weer terug op deze hele fijne plek”

Adriaan

“Leonne en Sander voelen precies goed aan wat jullie gasten willen tijdens een verblijf. Met het gezin verblijven op deze prettige, mooie en fijne boerderij was genieten! De rust, de reuring rondom een erf/boerderij, de lieve boerderijdieren en jullie gastvrijheid, gewoon perfect!”

Daphne

“Wat een heerlijk plekje hebben Leonne en Sander gecreëerd! We zijn niets tekort gekomen. Het huisje is luxe, netjes, schoon en straalt een fijne, ontspannen sfeer uit. De hottub is natuurlijk een feest, zeker voor de kids! En er is meer dan genoeg te doen en te beleven in de nabije omgeving. Het enige wat we extra te wensen hadden, was droog weer op zaterdag ;)”

Femke

“Wàt een heerlijk stekje! Echt een prachtige plek. Onze kinderen (én wij!) hebben ontzettend genoten van de dieren en het huisje. Aan elk detail is gedacht: van de heerlijke musk geur die je zacht omarmt tot de kwalitatieve lakens en zachte matrassen, lekkere koffie, malse handdoeken en heerlijk geurende shampoo en zeep. We kwamen nog niet vaak op zo’n plekje waar het allemaal lijkt te kloppen, en zijn heel dankbaar dat wij hier als gezin mochten verblijven! De omgeving is ook heerlijk, en dankzij de tips die we in het huisje vonden hebben we nog meer uit ons bezoek gehaald. Absolute aanrader!”

Zjolie

“Twee nachtjes in Farm house verbleven. Een schoon huisje, super leuk ingericht en wat een enorm grote ‘tuin!’. Ons dochtertje van twee vond de speelgoedmand en de dieren (met name hond Willem, de twee kleine poezen & de haan) geweldig. Ook de skelters waren een succes. Onze familie heeft ons bezocht, gezellig buiten gegeten voor het huisje met uitzicht op het groen en zo een hele leuke dag gehad op de boerderij. We hebben het super naar ons zin gehad! En willen zeker nog een keertje komen!”

Stephanie

“We hebben echt heel erg genoten! Het is een geweldige plek, met alle dieren en een heerlijke tuin. Tiny House is ontzettend sfeervol ingericht. Ideale plek ook voor kinderen, ons 3-jarige zoontje vond het fantastisch met alle konijnen, kippen, poesjes, geitjes, hangbuikzwijntje, paarden én Willem de hond. We gaan helemaal ontspannen weer naar huis 😊 En komen zeker nog een keer terug!”

Jolien

“Verblijven bij Tiny Hotel is altijd een feestje! De combinatie tussen een landelijke omgeving buiten en een moderne, rustgevende inrichting binnen is perfect op elkaar afgestemd.
Buiten kan je lekker spelen (of je nu groot of klein bent 😉), vies worden en genieten in/van de natuur. Binnen kan je bijkomen van een actieve dag in de buitenlucht en genieten van verse eitjes en heerlijke geurkaarsen die gemaakt worden op de boerderij. Dit was de tweede keer dat we er waren, maar zeker niet de laatste keer. Ik raad iedereen aan om een keertje (of vaker) van deze unieke ervaring te genieten!”

Fleur

“Wat een magische plek! Ontbijten in de zon, kijken bij alle diertjes. Eindeloos rijden op de skelters…’s avonds met een wijntje bij het kampvuur. Je wilt hier nooit meer weg als je eenmaal aankomt. Aan alles is gedacht, grote en kleine kinderen hebben het hier zo fijn! En wij hebben ook zo genoten! Aan alles is gedacht. Ik heb niks gemist tijdens ons verblijf. En inderdaad, de kinderen wilden eigenlijk niet eens een uitstapje maken ;-). Mocht je toch even op pad willen dan is er zoveel leuks te doen in de omgeving! En Leonne en Sander hebben super tips! We komen graag nog eens terug! We missen onze vakantie hond Willem nu al!”

Tessa

“Dit is een bijzonder plekje! In de omschrijving staat dat de kinderen niet meer weg willen en dat is niks te veel gezegd. De dieren voeren, knuffelen en verzorgen is erg leuk. Een eitje rapen, het lammetje de fles geven, rijden op de skelters en ‘s avonds vuur maken. Het maakte het verblijf compleet. Leonne is een echte lieverd, je voelt je hier gelijk welkom. Daarnaast is het hier een oase van rust en is het huisje zo leuk ingericht. En je komt ook niks te kort. Heerlijke douche producten, koffie en zelfs huisgemaakte appelsap staan voor je klaar. Wij komen zeker nog eens terug!”

Marleen

“We hebben een heerlijk weekend gehad in deze fijne airbnb! Super mooi ingericht tot in elke detail, Leonne heeft zeker gevoel voor styling. We zijn heel warm ontvangen door de familie en mochten overal een kijkje nemen. Het is een heerlijke plek om terug te trekken en tot rust te komen, maar ook om gewoon lekker buiten te zijn.
Het huisje is echt van alles voorzien, meer dan genoeg handdoeken, servies, speelgoed & spelletjes, je komt niks te kort.
Het is een plekje die wij inmiddels hebben opgeslagen in onze favorieten en we hopen ook snel weer terug te gaan.”

Eveline

“We hebben een heerlijk verblijf gehad in het Tiny Hotel. Er is werkelijk aan alles gedacht. De bedden zijn heerlijk, bijna beter als thuis. Ook voor ons peutertje stond een heerlijk opgedekt peuterbedje klaar. De styling is prachtig wat het huisje super sfeervol maakt. De keuken is super compleet ingericht, erg fijn als je zelf wilt koken. ‘s Avonds lekker fikkie stoken en marshmellows roosteren. En als hoogtepunt natuurlijk de dieren, lekker de konijntjes voeren, het paard borstelen, of met een van de hondjes spelen, dat maakt het verblijf op deze boerderij wel compleet! (Onze dochter vroeg zich af waarom we eigenlijk weer naar huis gingen)”

Emma

“Op deze prachtige plek kom je helemaal tot rust. Overal is aan gedacht en alles is aanwezig. Het zit ‘m in de details: de persoonlijke attenties, verse streekproducten van het land, lieve mensen die altijd voor je klaar staan en vooral heel veel lieve dieren voor onbeperkte knuffels. Alles klopt, tot in elk detail! Een verblijf in het Tiny Hotel is een fantastische ervaring en een
prachtig cadeau voor jezelf, je partner of gewoon het hele gezin! Veel plezier!”

Richelle

“Wat een paradijsje!”

Merel

“Ons verblijf bij Leonne & Sander was geweldig. Een warm ontvangst met persoonlijke details. De locatie is top en de gezelligheid van de diertjes om ons heen maakte het voor ons Amsterdammers extra leuk. Paarden, geitjes, konijnen, schapen en twee gezellige honden. De hottub zorgde ook voor een onvergetelijke avond. Een paar minuten rijden en je kan mooie wandelingen maken. Echt een aanrader!”

Leonie

“Heerlijk verblijf, tot in de puntjes verzorgd! Het bed was top en er zijn genoeg handdoeken en andere voorzieningen.
De dieren zijn erg leuk en de natuur heerlijk! Het enige puntje….Neem wel wat oordoppen mee, want het is wel wat gehorig!”

Germa

“We hebben ontzettend genoten van Tiny Hotel… Een echte ‘slow living’ experience! Leonne & Sander zijn zeer gastvrij en hebben oog voor detail en een ware passie voor interieur. Als je wil onthaasten zit je hier echt helemaal goed! Ook de dieren op de boerderij zijn ontzettend leuk. Verder staat het in een prachtige bosrijke omgeving waar van alles te beleven is. Wij komen zeker een keer terug! Heel veel dank voor dit onvergetelijke weekend!”

Lindsay

“Wát een fantastische plek. Wij wilden niet meer naar huis ;) Echt een vakantieplek en ontzettend kindvriendelijk. Het huisje is prachtig ingericht en ook nog eens van heerlijke bedden voorzien. Aan alles is gedacht, van lekker koffie cups tot aan speelgoed voor de kids. De avonden bij het kampvuur met priklicht aan zijn magisch! Net zoals de ochtenden met alle diertjes die wakker worden, een weiland voor je en de opkomende zon. Boeken dus!”

Fleur

Demi Oosterman

“Super fijn kerstweekend gehad. Alles wat we nodig hadden, was aanwezig. Van basic dingen zoals peper en zout tot aan spelletjes. De kinderen voelden zich direct thuis en scharrelden rond bij de dieren. Door het koude winterweer duurde het een poos om de Hot tub op te warmen maar dat was juist een fijne ‘klus’. Om de zoveel tijd even met m’n zoontje van 4 kijken of er nog hout in de kachel kon. En daarna genieten in het warme water.
De plek is een echte aanrader als je even wilt onthaasten.”

Anne

“Echt een heerlijk, super goed verzorgd en compleet huisje. Heel sfeervol, leuke persoonlijke details (er lagen pepernoten omdat we er met Sinterklaas waren 🥰) en zelfs voor de kids alles super goed geregeld! Enige nadeel van ons verblijf: véél te kort 😭”

Jeroen

“Ondanks t slechte weer hebben wij enorm genoten van huisje en onze kinderen van de dieren. Op de terugweg vroegen ze al, wanneer gaan we weer. Een echte aanrader.”

Angela

“Wat hebben we een fantastische vakantie gehad in jullie prachtige Tiny-hotel!
Iedere ochtend de verse eitjes bij de kippen halen was voor de kids echt een feestje. De schaapjes die vroeg over het hek kwamen kijken, de paarden, het varkentje en de konijntjes die de kinderen konden aaien, de kids konden er geen genoeg van krijgen. De spelletjes kast is uitgebreid gebruikt en onze zoon wist de speelgoedmand ook
goed te vinden. Aan duurzaamheid was ook op alle vlakken gedacht: afval scheiden, cups van de koffiejongens, eco vaatwastabletten, eco wasmiddel en de heerlijke biologische zelfgemaakte appelsap was ook heerlijk.
Jullie zelf samengestelde erop uit boekje voor de omgeving gaf ons zoveel goede ideeën voor een dagje uit. We hebben veel van jullie tips opgevolgd.
We hebben echt genoten en hebben jullie mooie plekje al bij heel veel mensen aanbevolen. We komen graag nog eens terug!
Veel liefs!”

De ervaring van anderen

Daphne

“Wat hebben wij een ontzettend fijn verblijf gehad. Wij sliepen twee nachtjes, samen met ons zoontje in The Sheephouse. Het huisje is prachtig ingericht, maar buiten dat met liefde verzorgd. De kleine details van een appelsap dat voor je klaar staat, speelgoed dat klaar stond voor ons zoontje maken het verblijf nog fijner. Extra leuk om met kindjes te verblijven gezien de hoeveelheid diertjes op het terrein. Ik ga zelden ergens nog een keer slapen, maar hier komen we heel graag nog eens terug! Heel veel complimenten voor de verhuurders, zo hoort een vakantie huis te zijn!”

Jenny

“Wij hebben hier een top verblijf gehad. Dit was sowieso het mooist ingerichte huisje waar we ooit zijn verbleven. Daarnaast hebben we genoten van de hottub en lekker spelletjes gespeeld met de palletkachel aan. Alles was netjes schoon en fris en de keuken is voorzien van alles wat je nodig hebt. Aanrader! “

Saskia

“Heerlijk, ontspannen en rustige plek in dit mooie huisje dat is voorzien van alle gemakken. De sfeer is super en er is overal aan gedacht. Het voelt luxe en gebruiksvriendelijk en je hebt echt veel privacy. Echt een aanrader!!”

Kirsten

“Wat hebben we genoten van ons verblijf in Tiny-Hotel! Het huisje was prachtig ingericht, en de omgeving erg leuk voor (jonge) kindjes. Ons zoontje van 1,5 jaar heeft onwijs genoten van het spelen met alle diertjes op de boerderij. Wij komen zeker nog eens terug!”

Amanda

“Wat was dit een geweldige plek om te overnachten. De inrichting is prachtig, alles is schoon en het is van alle gemakken voorzien. We hebben heerlijk van de hottub genoten en bij het kampvuur gezeten. Echt een aanrader!”

Nikki

“Mijn verblijf in het Sheep House voelde vanaf het eerste moment als thuiskomen! Door de fijne communicatie vooraf met Leonne en de eenvoudige check-in, was er gelijk alle ruimte voor ontspanning en rust. Het huisje was schoon en is van alle gemakken en luxe voorzien. Er is tot in de details liefde en aandacht besteed aan de inrichting en sfeer, zoals de zelf gemaakte appelsap met een persoonlijk kaartje bij binnenkomst. De koffie was heerlijk net als de kachel, het bed en niet te vergeten: de droom van een badkamer. Ook aan jonge kindjes is gedacht (speelgoed en servies) en door de lieve dieren waan je je helemaal in het boerderij leven. Ik had het liefst langer willen blijven, dus ik kom zeker nog eens terug! Bedankt Leonne & Sander voor de fijne slow stay!”

Ilse

“We hebben echt genoten van het prachtige Sheephouse en komen heel graag nog een keer terug!We hebben echt genoten van het prachtige Sheephouse en komen heel graag nog een keer terug!”

Wieteke

“Wat een heerlijk, en goed uitgerust huisje! Het is heel modern en rustgevend ingericht en van alle gemakken voorzien. Leonne en Sander zijn heel vriendelijk en behulpzaam.”

Bart

“Prachtig huisje tussen de dieren!”

Jennifer

“Super fijn verblijf; mooi, schoon, rustgevend. Een heerlijk bad! Echt van genoten.”

Kirsten

“Heerlijk verblijf gehad in het spiksplinternieuwe Sheep house. Tot in de puntjes is het verzorgd en aan alle details is gedacht. Bij binnenkomst stond er een heerlijk sapje én bakje met verse eieren klaar. Er was zelfs al een Kerstboom, hoe gezellig!
Het huisje heeft een beschutte tuin met een heerlijke hottub. Echt genieten. Er zijn verder ook genoeg tips om te doen in de omgeving. Mega tip voor een ontspannen nachtje (of twee) weg.
Contact met Sander en Leonne was altijd snel. We konden zelfs eerder inchecken toen we aangaven wat eerder te arriveren.
We komen graag nog eens terug 😊✨”

Isabel

“Wow! Wat een geweldige plek! Alles klopt hier. We hebben een heerlijke 5 dagen gehad. Leonne heeft ervoor gezorgd dat alles op voorraad is. Zo is er een grote stapel schone handdoeken, zijn er heerlijke geurkaarsen, is er lekkere zeep & shampoo en olijfolie en peper en zout. Het bed is super groot en slaapt als een zonnetje :-) Overdag hebben we lekker gewandeld in de buurt (ga sowieso even langs de Boshut) en de hottub gestookt (voor hout wordt ook gezorgd)! Leonne legt een boekje met alle tips klaar in de buurt. Wij komen zeker nog eens terug om te genieten van dit heerlijke huisje.”

Femke

“Ontzettend genoten van deze mini vakantie! Huisje is prachtig ingericht, heel stijlvol en gezellig, prachtige tuin/omgeving en ook heel erg genoten van de hottub en het haardvuur!
Ook de dieren op de boerderij waren een plus en we hadden zelfs graag de hond Willem mee willen nemen terug naar huis haha!
We komen zeker nog een keer terug!”

Iris

“Geweldige huisje van alle gemakken voorzien. Leonne is zeer gastvrij en de dieren gaven ook een warm welkom :) Heerlijke hottub met uitzicht op de paarden, fijn bed met tv in de slaapkamer en ook het bad binnen was fijn om te ontspannen. Een aanrader als je op zoek bent naar een verblijf om te relaxen in de natuur”

Tim

“Wat een heerlijke plek! Een schitterend huisje van letterlijk alle gemakken! De diertjes, de hottub, het heerlijke bad en een super-bed, het klopte allemaal! Dankzij de tips van Leonne en Sander hebben we ons ook in de omgeving goed vermaakt. Een absolute must-go”

Kelly

“We hebben (weer!) ontzettend genoten tijdens ons verblijf. Uitjes naar Den Bosch en Nijmegen gemaakt en lekker in het huisje samen rustig aan gedaan :)
We hadden het weer helaas niet mee, dus geen gebruik kunnen maken van de tuin helaas… die ziet er ook geweldig uit! Dankjewel ❤️”

Dewi

“Prachtige plek om even te onthaasten van de stad!”

Claudia

“Schitterend! Aan alles is gedacht.”

S.E.

“Het tiny hotel, de Sheep House, van Leonne en Sander is echt een paradijs. Ik ga een paar keer per jaar een weekendje weg via airbnb en zoek altijd de mooiste plekjes uit, maar dit was toch echt de allermooiste waar ik ooit was!
Het huisje is zo mooi en luxe ingericht en tot in de detail verzorgd en op elkaar afgestemd. Alles draagt bij aan een heerlijk verblijf. En de plek is ook zo mooi! Ik was er samen met een vriendin en mijn dochter van 1,5 en dat was perfect. Ook voor mijn dochter een ideale plek met alle superlieve diertjes op het erf (konijnen, schapen, kippen, lieve hond en kleine poesjes) om te bewonderen. Ook in het huisje van alle gemakken voorzien voor een kleintje. Een vuurtje buiten maken, een heerlijk bad nemen, en het bied sliep voortreffelijk. Kortom: een dikke 10.”

Selina

“Wat zijn wij fan! Deze overnachting was net zo tof als de vorige. Het is zo tof dat we jullie avontuur mogen volgen online en nu meemaken in het echt. Echt een verborgen parel ✨ Een bezoek is het meer dan waard 🤩”

Barbara

“Tip: boek deze plek niet maar een nacht want je wil er niet meer weg. Wij komen zeker terug. Een fijne plek waar je even tot stilstand kan komen, maar ook een bron van inspiratie. Het huisje is knus, stijlvol en ook heel warm. Dank Leonne en Sander!”

Michiel

“Heerlijk huisje dat zijn naam eer aan doet; je zit letterlijk naast de schapen. Maar maak je geen zorgen, het is er echt wel rustig en je kunt er heerlijk van je nachtrust genieten na een kalm avondje in de hottub.
De kans bestaat dat de boer overdag een keer achter de tuin langs loopt, wees je daarvan bewust voor je in je blote billen door de woonkamer dartelt. Er zit een redelijke afstand tussen hoor, maar toch :-)
Alles was netjes en schoon. De ontvangst hartelijk en heel vriendelijk. Zeer aan te raden!”

Colin

“Een vakantie of weekendje weg begint natuurlijk met het contact met de gastheer/vrouw, en hiermee begint het met Leonne & Sander al direct erg goed! De communicatie is helder, compleet, en bovenal erg gezellig. Het vriendelijke contact draagt bij aan de voorpret en geeft een gevoel van vertrouwen.
Zelf had ik het weekendje weg cadeau gedaan aan mijn vriendin zodat ze lekker tot rust kon komen na een erg drukke periode. Bij aankomst bij het huisje was mijn vriendin helemaal ondersteboven van het huisje; het is werkelijk waar prachtig ingericht waarbij het minimalisme en het materiaalgebruik precies pasten bij het doel dat ik voor ogen had; lekker relaxen, tandje terug gaan, gezond leven en genieten van de natuur.
De woning heeft een heerlijk ligbad waar ik als 189cm man prima in pas, de douche is top en alles is netjes en schoon. We hadden mazzel met het weer waardoor we lekker buiten konden ontbijten, in de zon konden loungen op de ligzakken, konden genieten van de hottub en ‘s avonds een knus kampvuurtje konden stoken. Tip; deze hottub blijft heel erg lang warm, dus doe vooral niet ‘nog 1 blokje er bij in t vuur zodat het niet afkoelt’ want vervolgens word je het bad uit gekookt en vraag je je af waarom je zo stom bent geweest om er een blokje hout bij te gooien.
Vlakbij het huisje staan de kippenhokken, de konijnenhokken, het varken en de schapen. Ook zal je bij aankomst merken dat de hond Willem aangestormd komt om een bal voor je voeten neer te leggen. Hou je van dieren of word je simpelweg blij om fluffy kippetjes te zien scharrelen? Dit is de plek!
Binnen staat een platenspeler met grappige mix van platen om aan te zetten tijdens het koken of het ontbijt. De keuken bevat eigenlijk alles wat je nodig hebt om uitgebreid en smaakvol te koken dus als je dit allemaal bij elkaar optelt, waarom zou je dan eigenlijk ooit weg gaan?”

Carola

“Wij hebben een ontzettend fijn verblijf gehad bij Leonne en Sander. Aan werkelijk alles is gedacht, en als je even wilt ontsnappen uit het haastige leven dan heb je hier genoeg inspiratie voor Slow Living. Een warm welkom met de lekkerste huisgemaakt appelsap ooit, en een persoonlijke note. De foto’s zien er al prachtig uit, maar in het echt is het misschien nog wel mooier. Helemaal opgeladen en zen zijn wij weer naar huis gereden en we komen zeker nog eens terug. Dank jullie wel Leonne en Sander!”

Daniel

“perfect place. spacious, beautifully styled, high quality finishes and fully stocked. the recordplayer was a real treat. slow living to the max. next time we’ll fire up the hottub for sure!”

Judith

“I’ve had the GREATEST time in the sheep house! What a lovely place. It certainly does look like the photos, and the house gives a very luxury feeling. The kitchen is well equipped and everything is well thought of. Extra points for the lovely hot tub: enjoying some wine in the hot tub whilst watching the sunset is now my favorite hobby. It’s the perfect hideaway!
Although the house is situated next to some others on the property, it feels like you’re surrounded by nature and the cutest bunch of sheep ever. Completely loved the sounds of birds in the morning. There are lots of animals on the property that you can cuddle if you’d like, I loved that!”

Pavel

“Luxury stay in the nature. The property has everything you need, plus also hot tub that you can heat yourself for some extra money. Surroundings are also quite nice, and you can cuddle some animals that live in the territory. Enjoyed it a lot!”

Nastassia

“Great place to stay, loved every minute of it 🥰!”

Stefanie

“Eine tolle Unterkunft, bei der an alles gedacht wurde! Man fühlt sich wie zuhause und kann den Aufenthalt in vollen Zügen genießen. Sauberkeit top, super schöne Einrichtung und viele kleine Annehmlichkeiten, die den Aufenthalt perfekt machen. Hier wurde wirklich an alles gedacht.

Die Unterkunft befindet sich sehr ländlich und bietet sich deshalb zum erholen und abschalten an – Leonne und Sander haben hierfür einen perfekten Ort geschaffen. Wer viel „Action“ sucht, sollte sich allerdings anderweitig umsehen. Wir werden sicherlich wiederkommen!”