algemene voorwaarden shop

Inhoudsopgave

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

Algemene Voorwaarden: dit zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden van de Ondernemer;
Bedenktijd: de tijd welke door de Consument gebruik gemaakt kan maken van haar/zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer;
Dag: een kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan haar/hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de Ondernemer ter beschikking stelt die een Consument kan invullen wanneer zij/hij gebruik wil maken van haar/zijn herroepingsrecht.
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij tot en met de totstandkoming uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer

Tiny-Hotel
Adres: Heibloem 11
Postcode: 5388VV
Plaats: Nistelrode
Website: www.tiny-hotel.nl
E-mailadres: info@tiny-hotel.nl
KvK-nummer: 82703906
Btw-identificatienummer: NL862573142B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Ondernemer en Consument.

2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij de Ondernemer in in te zien zijn en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5.Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6.Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

7.Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.Het aanbod is vrijblijvend. De Ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

4.Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

-de prijs inclusief belastingen;
-de eventuele kosten van verzending;
-de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
-het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
-de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
-de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Ondernemer de prijs garandeert;
-de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
-of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;
-de manier waarop de Consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door haar/hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
-de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
-de gedragscodes waaraan de Ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.

3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.De Ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan haar/zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.De Ondernemer zal bij het product of dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

-het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan;
-de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
-de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
-de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Ondernemer deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
-de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6.In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7.Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1.Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2.Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zij/hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij/hij het product wenst te behouden. Indien zij/hij van haar/zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal ij/hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van haar/zijn herroepingsrecht is zij/hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de Ondernemer. Het kenbaar maken dient de Consument te doen middels het modelformulier. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van haar/zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4.Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van haar/zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de Ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

1.Bij levering van diensten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

2.Om gebruik te maken van haar/zijn herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door de Ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1.Indien de Consument gebruik maakt van haar/zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor haar/zijn rekening.

2.Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de Consument is gebruikt tenzij de Consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3.Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

4.De Consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de Ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1.De Ondernemer kan het herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de Ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
-die door de Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
-die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
-die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
-die snel kunnen bederven of verouderen;
-waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer -geen invloed heeft;
-voor losse kranten en tijdschriften;
voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Consument de verzegeling heeft -verbroken.
-voor hygiënische producten waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 – De prijs

1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6.Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1.De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.Een door de Ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden.

3.Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de Ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4.De garantietermijn van de Ondernemer komt overeen met de leveranciersgarantietermijn. De Ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:
-de Consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
-de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de Ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
-de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1.De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3.Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij Consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat zij/hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

4.Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding.

5.In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Ondernemer.

7.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1.De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.De Consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.De Consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
-te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
-tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door haar/hem zijn aangegaan;
-altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

1.Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

2.In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de Consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

4.Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

1.Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Consument na een jaar de
overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

1.Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de Consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.

3.In geval van wanbetaling van de Consument heeft de Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

1.De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5.Een klacht schort de verplichtingen van de Ondernemer niet op, tenzij de Ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

6.Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Ondernemer, zal de Ondernemer naar haar/zijn keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

1.Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Consument woonachtig is in het buitenland.

2.Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Experiences of others

Daphne

“What a very nice stay we had. We slept two nights, together with our son in The Sheephouse. The cottage is beautifully decorated, but beyond that lovingly cared for. The small details of an apple juice that is ready for you, toys that were ready for our son make the stay even nicer. Extra nice to stay with children given the amount of animals on the site. I rarely sleep somewhere else, but we would love to come back here! Many compliments to the landlords, that’s how a holiday home should be!”

Jenny

“We had a great stay here. This was by far the most beautifully decorated house we have ever stayed in. In addition, we enjoyed the hot tub and played games with the pallet stove on. Everything was neat clean and fresh and the kitchen is equipped with everything you need. Recommended!”

Saskia

“Wonderful, relaxing and quiet place in this beautiful cottage that is equipped with all comforts. The atmosphere is great and everything has been thought of. It feels luxurious and user-friendly and you really have a lot of privacy. Really recommended!!”

Kirsten

“We really enjoyed our stay at Tiny-Hotel! The cottage was beautifully decorated, and the area very nice for (young) children. Our 1.5 year old son really enjoyed playing with all the animals on the farm. We will definitely come back!”

Amanda

“What a great place this was to stay. The decor is beautiful, everything is clean and it is fully equipped. We enjoyed the hot tub and sat by the campfire. Highly recommended!”

Nikki

“My stay at the Sheep House felt like coming home from the first moment! Thanks to the fine communication in advance with Leonne and the easy check-in, there was immediately plenty of room for relaxation and rest. The cottage was clean and equipped with all comforts and luxury. Love and attention has been paid to the interior and atmosphere in every detail, such as the home-made apple juice with a personal card upon entry. The coffee was delicious, as was the stove, the bed, and last but not least: the dream of a bathroom. Young children have also been thought of (toys and crockery) and the sweet animals make you feel like you are completely in the farm life. I would have loved to stay longer, so I will definitely come back! Thank you Leonne & Sander for the nice slow stay!”

Ilse

“We really enjoyed the beautiful Sheephouse and would love to come back again! We really enjoyed the beautiful Sheephouse and would love to come back again!”

Wieteke

“What a lovely and well equipped house! It is very modern and relaxing and fully equipped. Leonne and Sander are very friendly and helpful.”

Daniel

“perfect place. spacious, beautifully styled, high quality finishes and fully stocked. the recordplayer was a real treat. slow living to the max. next time we’ll fire up the hottub for sure!”

Judith

“I’ve had the GREATEST time in the sheep house! What a lovely place. It certainly does look like the photos, and the house gives a very luxury feeling. The kitchen is well equipped and everything is well thought of. Extra points for the lovely hot tub: enjoying some wine in the hot tub whilst watching the sunset is now my favorite hobby. It’s the perfect hideaway!
Although the house is situated next to some others on the property, it feels like you’re surrounded by nature and the cutest bunch of sheep ever. Completely loved the sounds of birds in the morning. There are lots of animals on the property that you can cuddle if you’d like, I loved that!”

Pavel

“Luxury stay in the nature. The property has everything you need, plus also hot tub that you can heat yourself for some extra money. Surroundings are also quite nice, and you can cuddle some animals that live in the territory. Enjoyed it a lot!”

Nastassia

“Great place to stay, loved every minute of it 🥰!”

Experiences of others

Nienke

“We had a wonderful friends weekend! The house is fully equipped and super cozy. The beds are wonderful, the garden is beautiful (don’t forget the hot tub!) and all the animals on the site are super sweet and make it complete. You can go for a nice walk in the area (De Maashorst is recommended) and Den Bosch is about a 20-minute drive away. We would love to come back again!”

Esther

“Lovely cottage! Luxurious and in the middle of nature … wonderfully relaxing.”

Denise

“Had wonderful days at Leonne & Sander. The autumn sun ensured that we were outside a lot with all the animals. Willem has conquered our son’s heart. We have booked again and would like to come back to this very nice place in six months”

Adriaan

“Leonne and Sander feel exactly what your guests want during their stay. Staying with the family on this pleasant, beautiful and nice farm was fun! The tranquility, the bustle around a yard / farm, the sweet farm animals and your hospitality, just perfect!”

Daphne

“What a wonderful place Leonne and Sander have created! We have not lacked anything. The cottage is luxurious, neat, clean and exudes a nice, relaxed atmosphere. The hot tub is of course a party, especially for the kids! And there is more than enough to do and experience in the vicinity. The only thing we had to wish for was dry weather on Saturday ;)”

Femke

“What a delicious slice! Truly a beautiful place. Our children (and we!) really enjoyed the animals and the house. Every detail has been thought of: from the wonderful musk scent that gently embraces you to the high-quality sheets and soft mattresses, delicious coffee, soft towels and wonderfully scented shampoo and soap. We have not often come to such a place where it all seems to be right, and we are very grateful that we were allowed to stay here as a family! The area is also lovely, and thanks to the tips we found in the house, we got even more out of our visit. Absolutely recommended!”

Zjolie

“Stayed in Farm house for two nights. A clean house, super nicely decorated and what a huge ‘garden!’. Our two-year-old daughter loved the toy basket and the animals (especially dog ​​Willem, the two little cats & the rooster). The go-karts were also a success. Our family visited us, had a nice meal outside in front of the house with a view of the greenery and had a very nice day at the farm. We had a great time! And definitely want to come again!”

Stephanie

“We really really enjoyed it! It’s a great place, with all the animals and a lovely garden. Tiny House is very tastefully decorated. Ideal place for children, our 3-year-old son loved it with all the rabbits, chickens, cats, goats, pot-bellied pig, horses and Willem the dog. We are going home completely relaxed 😊 And will definitely come back again!”

De ervaring van anderen

Nienke

“We hebben een heerlijk vriendinnen weekend gehad! Het huis is van alle gemakken voorzien en super knus. De bedden zijn heerlijk, de tuin is prachtig (vergeet de hottub niet!) en alle diertjes op het terrein zijn super lief en maken het helemaal af. In de omgeving kan je mooi wandelen (De Maashorst is een aanrader) en Den Bosch ligt op ongeveer 20 minuten rijden. We komen graag nog eens terug!”

Esther

“Heerlijk huisje! Luxe en midden in de natuur…heerlijk ontspannen.”

Denise

“Heerlijke dagen gehad bij Leonne & Sander. Het herfstzonnetje zorgde ervoor dat we veel buiten waren met alle dieren. Willem heeft het hart van onze zoon veroverd. We hebben weer geboekt en komen graag over een half jaar weer terug op deze hele fijne plek”

Adriaan

“Leonne en Sander voelen precies goed aan wat jullie gasten willen tijdens een verblijf. Met het gezin verblijven op deze prettige, mooie en fijne boerderij was genieten! De rust, de reuring rondom een erf/boerderij, de lieve boerderijdieren en jullie gastvrijheid, gewoon perfect!”

Daphne

“Wat een heerlijk plekje hebben Leonne en Sander gecreëerd! We zijn niets tekort gekomen. Het huisje is luxe, netjes, schoon en straalt een fijne, ontspannen sfeer uit. De hottub is natuurlijk een feest, zeker voor de kids! En er is meer dan genoeg te doen en te beleven in de nabije omgeving. Het enige wat we extra te wensen hadden, was droog weer op zaterdag ;)”

Femke

“Wàt een heerlijk stekje! Echt een prachtige plek. Onze kinderen (én wij!) hebben ontzettend genoten van de dieren en het huisje. Aan elk detail is gedacht: van de heerlijke musk geur die je zacht omarmt tot de kwalitatieve lakens en zachte matrassen, lekkere koffie, malse handdoeken en heerlijk geurende shampoo en zeep. We kwamen nog niet vaak op zo’n plekje waar het allemaal lijkt te kloppen, en zijn heel dankbaar dat wij hier als gezin mochten verblijven! De omgeving is ook heerlijk, en dankzij de tips die we in het huisje vonden hebben we nog meer uit ons bezoek gehaald. Absolute aanrader!”

Zjolie

“Twee nachtjes in Farm house verbleven. Een schoon huisje, super leuk ingericht en wat een enorm grote ‘tuin!’. Ons dochtertje van twee vond de speelgoedmand en de dieren (met name hond Willem, de twee kleine poezen & de haan) geweldig. Ook de skelters waren een succes. Onze familie heeft ons bezocht, gezellig buiten gegeten voor het huisje met uitzicht op het groen en zo een hele leuke dag gehad op de boerderij. We hebben het super naar ons zin gehad! En willen zeker nog een keertje komen!”

Stephanie

“We hebben echt heel erg genoten! Het is een geweldige plek, met alle dieren en een heerlijke tuin. Tiny House is ontzettend sfeervol ingericht. Ideale plek ook voor kinderen, ons 3-jarige zoontje vond het fantastisch met alle konijnen, kippen, poesjes, geitjes, hangbuikzwijntje, paarden én Willem de hond. We gaan helemaal ontspannen weer naar huis 😊 En komen zeker nog een keer terug!”

Jolien

“Verblijven bij Tiny Hotel is altijd een feestje! De combinatie tussen een landelijke omgeving buiten en een moderne, rustgevende inrichting binnen is perfect op elkaar afgestemd.
Buiten kan je lekker spelen (of je nu groot of klein bent 😉), vies worden en genieten in/van de natuur. Binnen kan je bijkomen van een actieve dag in de buitenlucht en genieten van verse eitjes en heerlijke geurkaarsen die gemaakt worden op de boerderij. Dit was de tweede keer dat we er waren, maar zeker niet de laatste keer. Ik raad iedereen aan om een keertje (of vaker) van deze unieke ervaring te genieten!”

Fleur

“Wat een magische plek! Ontbijten in de zon, kijken bij alle diertjes. Eindeloos rijden op de skelters…’s avonds met een wijntje bij het kampvuur. Je wilt hier nooit meer weg als je eenmaal aankomt. Aan alles is gedacht, grote en kleine kinderen hebben het hier zo fijn! En wij hebben ook zo genoten! Aan alles is gedacht. Ik heb niks gemist tijdens ons verblijf. En inderdaad, de kinderen wilden eigenlijk niet eens een uitstapje maken ;-). Mocht je toch even op pad willen dan is er zoveel leuks te doen in de omgeving! En Leonne en Sander hebben super tips! We komen graag nog eens terug! We missen onze vakantie hond Willem nu al!”

Tessa

“Dit is een bijzonder plekje! In de omschrijving staat dat de kinderen niet meer weg willen en dat is niks te veel gezegd. De dieren voeren, knuffelen en verzorgen is erg leuk. Een eitje rapen, het lammetje de fles geven, rijden op de skelters en ‘s avonds vuur maken. Het maakte het verblijf compleet. Leonne is een echte lieverd, je voelt je hier gelijk welkom. Daarnaast is het hier een oase van rust en is het huisje zo leuk ingericht. En je komt ook niks te kort. Heerlijke douche producten, koffie en zelfs huisgemaakte appelsap staan voor je klaar. Wij komen zeker nog eens terug!”

Marleen

“We hebben een heerlijk weekend gehad in deze fijne airbnb! Super mooi ingericht tot in elke detail, Leonne heeft zeker gevoel voor styling. We zijn heel warm ontvangen door de familie en mochten overal een kijkje nemen. Het is een heerlijke plek om terug te trekken en tot rust te komen, maar ook om gewoon lekker buiten te zijn.
Het huisje is echt van alles voorzien, meer dan genoeg handdoeken, servies, speelgoed & spelletjes, je komt niks te kort.
Het is een plekje die wij inmiddels hebben opgeslagen in onze favorieten en we hopen ook snel weer terug te gaan.”

Eveline

“We hebben een heerlijk verblijf gehad in het Tiny Hotel. Er is werkelijk aan alles gedacht. De bedden zijn heerlijk, bijna beter als thuis. Ook voor ons peutertje stond een heerlijk opgedekt peuterbedje klaar. De styling is prachtig wat het huisje super sfeervol maakt. De keuken is super compleet ingericht, erg fijn als je zelf wilt koken. ‘s Avonds lekker fikkie stoken en marshmellows roosteren. En als hoogtepunt natuurlijk de dieren, lekker de konijntjes voeren, het paard borstelen, of met een van de hondjes spelen, dat maakt het verblijf op deze boerderij wel compleet! (Onze dochter vroeg zich af waarom we eigenlijk weer naar huis gingen)”

Emma

“Op deze prachtige plek kom je helemaal tot rust. Overal is aan gedacht en alles is aanwezig. Het zit ‘m in de details: de persoonlijke attenties, verse streekproducten van het land, lieve mensen die altijd voor je klaar staan en vooral heel veel lieve dieren voor onbeperkte knuffels. Alles klopt, tot in elk detail! Een verblijf in het Tiny Hotel is een fantastische ervaring en een
prachtig cadeau voor jezelf, je partner of gewoon het hele gezin! Veel plezier!”

Richelle

“Wat een paradijsje!”

Merel

“Ons verblijf bij Leonne & Sander was geweldig. Een warm ontvangst met persoonlijke details. De locatie is top en de gezelligheid van de diertjes om ons heen maakte het voor ons Amsterdammers extra leuk. Paarden, geitjes, konijnen, schapen en twee gezellige honden. De hottub zorgde ook voor een onvergetelijke avond. Een paar minuten rijden en je kan mooie wandelingen maken. Echt een aanrader!”

Leonie

“Heerlijk verblijf, tot in de puntjes verzorgd! Het bed was top en er zijn genoeg handdoeken en andere voorzieningen.
De dieren zijn erg leuk en de natuur heerlijk! Het enige puntje….Neem wel wat oordoppen mee, want het is wel wat gehorig!”

Germa

“We hebben ontzettend genoten van Tiny Hotel… Een echte ‘slow living’ experience! Leonne & Sander zijn zeer gastvrij en hebben oog voor detail en een ware passie voor interieur. Als je wil onthaasten zit je hier echt helemaal goed! Ook de dieren op de boerderij zijn ontzettend leuk. Verder staat het in een prachtige bosrijke omgeving waar van alles te beleven is. Wij komen zeker een keer terug! Heel veel dank voor dit onvergetelijke weekend!”

Lindsay

“Wát een fantastische plek. Wij wilden niet meer naar huis ;) Echt een vakantieplek en ontzettend kindvriendelijk. Het huisje is prachtig ingericht en ook nog eens van heerlijke bedden voorzien. Aan alles is gedacht, van lekker koffie cups tot aan speelgoed voor de kids. De avonden bij het kampvuur met priklicht aan zijn magisch! Net zoals de ochtenden met alle diertjes die wakker worden, een weiland voor je en de opkomende zon. Boeken dus!”

Fleur

Demi Oosterman

“Super fijn kerstweekend gehad. Alles wat we nodig hadden, was aanwezig. Van basic dingen zoals peper en zout tot aan spelletjes. De kinderen voelden zich direct thuis en scharrelden rond bij de dieren. Door het koude winterweer duurde het een poos om de Hot tub op te warmen maar dat was juist een fijne ‘klus’. Om de zoveel tijd even met m’n zoontje van 4 kijken of er nog hout in de kachel kon. En daarna genieten in het warme water.
De plek is een echte aanrader als je even wilt onthaasten.”

Anne

“Echt een heerlijk, super goed verzorgd en compleet huisje. Heel sfeervol, leuke persoonlijke details (er lagen pepernoten omdat we er met Sinterklaas waren 🥰) en zelfs voor de kids alles super goed geregeld! Enige nadeel van ons verblijf: véél te kort 😭”

Jeroen

“Ondanks t slechte weer hebben wij enorm genoten van huisje en onze kinderen van de dieren. Op de terugweg vroegen ze al, wanneer gaan we weer. Een echte aanrader.”

Angela

“Wat hebben we een fantastische vakantie gehad in jullie prachtige Tiny-hotel!
Iedere ochtend de verse eitjes bij de kippen halen was voor de kids echt een feestje. De schaapjes die vroeg over het hek kwamen kijken, de paarden, het varkentje en de konijntjes die de kinderen konden aaien, de kids konden er geen genoeg van krijgen. De spelletjes kast is uitgebreid gebruikt en onze zoon wist de speelgoedmand ook
goed te vinden. Aan duurzaamheid was ook op alle vlakken gedacht: afval scheiden, cups van de koffiejongens, eco vaatwastabletten, eco wasmiddel en de heerlijke biologische zelfgemaakte appelsap was ook heerlijk.
Jullie zelf samengestelde erop uit boekje voor de omgeving gaf ons zoveel goede ideeën voor een dagje uit. We hebben veel van jullie tips opgevolgd.
We hebben echt genoten en hebben jullie mooie plekje al bij heel veel mensen aanbevolen. We komen graag nog eens terug!
Veel liefs!”

De ervaring van anderen

Daphne

“Wat hebben wij een ontzettend fijn verblijf gehad. Wij sliepen twee nachtjes, samen met ons zoontje in The Sheephouse. Het huisje is prachtig ingericht, maar buiten dat met liefde verzorgd. De kleine details van een appelsap dat voor je klaar staat, speelgoed dat klaar stond voor ons zoontje maken het verblijf nog fijner. Extra leuk om met kindjes te verblijven gezien de hoeveelheid diertjes op het terrein. Ik ga zelden ergens nog een keer slapen, maar hier komen we heel graag nog eens terug! Heel veel complimenten voor de verhuurders, zo hoort een vakantie huis te zijn!”

Jenny

“Wij hebben hier een top verblijf gehad. Dit was sowieso het mooist ingerichte huisje waar we ooit zijn verbleven. Daarnaast hebben we genoten van de hottub en lekker spelletjes gespeeld met de palletkachel aan. Alles was netjes schoon en fris en de keuken is voorzien van alles wat je nodig hebt. Aanrader! “

Saskia

“Heerlijk, ontspannen en rustige plek in dit mooie huisje dat is voorzien van alle gemakken. De sfeer is super en er is overal aan gedacht. Het voelt luxe en gebruiksvriendelijk en je hebt echt veel privacy. Echt een aanrader!!”

Kirsten

“Wat hebben we genoten van ons verblijf in Tiny-Hotel! Het huisje was prachtig ingericht, en de omgeving erg leuk voor (jonge) kindjes. Ons zoontje van 1,5 jaar heeft onwijs genoten van het spelen met alle diertjes op de boerderij. Wij komen zeker nog eens terug!”

Amanda

“Wat was dit een geweldige plek om te overnachten. De inrichting is prachtig, alles is schoon en het is van alle gemakken voorzien. We hebben heerlijk van de hottub genoten en bij het kampvuur gezeten. Echt een aanrader!”

Nikki

“Mijn verblijf in het Sheep House voelde vanaf het eerste moment als thuiskomen! Door de fijne communicatie vooraf met Leonne en de eenvoudige check-in, was er gelijk alle ruimte voor ontspanning en rust. Het huisje was schoon en is van alle gemakken en luxe voorzien. Er is tot in de details liefde en aandacht besteed aan de inrichting en sfeer, zoals de zelf gemaakte appelsap met een persoonlijk kaartje bij binnenkomst. De koffie was heerlijk net als de kachel, het bed en niet te vergeten: de droom van een badkamer. Ook aan jonge kindjes is gedacht (speelgoed en servies) en door de lieve dieren waan je je helemaal in het boerderij leven. Ik had het liefst langer willen blijven, dus ik kom zeker nog eens terug! Bedankt Leonne & Sander voor de fijne slow stay!”

Ilse

“We hebben echt genoten van het prachtige Sheephouse en komen heel graag nog een keer terug!We hebben echt genoten van het prachtige Sheephouse en komen heel graag nog een keer terug!”

Wieteke

“Wat een heerlijk, en goed uitgerust huisje! Het is heel modern en rustgevend ingericht en van alle gemakken voorzien. Leonne en Sander zijn heel vriendelijk en behulpzaam.”

Bart

“Prachtig huisje tussen de dieren!”

Jennifer

“Super fijn verblijf; mooi, schoon, rustgevend. Een heerlijk bad! Echt van genoten.”

Kirsten

“Heerlijk verblijf gehad in het spiksplinternieuwe Sheep house. Tot in de puntjes is het verzorgd en aan alle details is gedacht. Bij binnenkomst stond er een heerlijk sapje én bakje met verse eieren klaar. Er was zelfs al een Kerstboom, hoe gezellig!
Het huisje heeft een beschutte tuin met een heerlijke hottub. Echt genieten. Er zijn verder ook genoeg tips om te doen in de omgeving. Mega tip voor een ontspannen nachtje (of twee) weg.
Contact met Sander en Leonne was altijd snel. We konden zelfs eerder inchecken toen we aangaven wat eerder te arriveren.
We komen graag nog eens terug 😊✨”

Isabel

“Wow! Wat een geweldige plek! Alles klopt hier. We hebben een heerlijke 5 dagen gehad. Leonne heeft ervoor gezorgd dat alles op voorraad is. Zo is er een grote stapel schone handdoeken, zijn er heerlijke geurkaarsen, is er lekkere zeep & shampoo en olijfolie en peper en zout. Het bed is super groot en slaapt als een zonnetje :-) Overdag hebben we lekker gewandeld in de buurt (ga sowieso even langs de Boshut) en de hottub gestookt (voor hout wordt ook gezorgd)! Leonne legt een boekje met alle tips klaar in de buurt. Wij komen zeker nog eens terug om te genieten van dit heerlijke huisje.”

Femke

“Ontzettend genoten van deze mini vakantie! Huisje is prachtig ingericht, heel stijlvol en gezellig, prachtige tuin/omgeving en ook heel erg genoten van de hottub en het haardvuur!
Ook de dieren op de boerderij waren een plus en we hadden zelfs graag de hond Willem mee willen nemen terug naar huis haha!
We komen zeker nog een keer terug!”

Iris

“Geweldige huisje van alle gemakken voorzien. Leonne is zeer gastvrij en de dieren gaven ook een warm welkom :) Heerlijke hottub met uitzicht op de paarden, fijn bed met tv in de slaapkamer en ook het bad binnen was fijn om te ontspannen. Een aanrader als je op zoek bent naar een verblijf om te relaxen in de natuur”

Tim

“Wat een heerlijke plek! Een schitterend huisje van letterlijk alle gemakken! De diertjes, de hottub, het heerlijke bad en een super-bed, het klopte allemaal! Dankzij de tips van Leonne en Sander hebben we ons ook in de omgeving goed vermaakt. Een absolute must-go”

Kelly

“We hebben (weer!) ontzettend genoten tijdens ons verblijf. Uitjes naar Den Bosch en Nijmegen gemaakt en lekker in het huisje samen rustig aan gedaan :)
We hadden het weer helaas niet mee, dus geen gebruik kunnen maken van de tuin helaas… die ziet er ook geweldig uit! Dankjewel ❤️”

Dewi

“Prachtige plek om even te onthaasten van de stad!”

Claudia

“Schitterend! Aan alles is gedacht.”

S.E.

“Het tiny hotel, de Sheep House, van Leonne en Sander is echt een paradijs. Ik ga een paar keer per jaar een weekendje weg via airbnb en zoek altijd de mooiste plekjes uit, maar dit was toch echt de allermooiste waar ik ooit was!
Het huisje is zo mooi en luxe ingericht en tot in de detail verzorgd en op elkaar afgestemd. Alles draagt bij aan een heerlijk verblijf. En de plek is ook zo mooi! Ik was er samen met een vriendin en mijn dochter van 1,5 en dat was perfect. Ook voor mijn dochter een ideale plek met alle superlieve diertjes op het erf (konijnen, schapen, kippen, lieve hond en kleine poesjes) om te bewonderen. Ook in het huisje van alle gemakken voorzien voor een kleintje. Een vuurtje buiten maken, een heerlijk bad nemen, en het bied sliep voortreffelijk. Kortom: een dikke 10.”

Selina

“Wat zijn wij fan! Deze overnachting was net zo tof als de vorige. Het is zo tof dat we jullie avontuur mogen volgen online en nu meemaken in het echt. Echt een verborgen parel ✨ Een bezoek is het meer dan waard 🤩”

Barbara

“Tip: boek deze plek niet maar een nacht want je wil er niet meer weg. Wij komen zeker terug. Een fijne plek waar je even tot stilstand kan komen, maar ook een bron van inspiratie. Het huisje is knus, stijlvol en ook heel warm. Dank Leonne en Sander!”

Michiel

“Heerlijk huisje dat zijn naam eer aan doet; je zit letterlijk naast de schapen. Maar maak je geen zorgen, het is er echt wel rustig en je kunt er heerlijk van je nachtrust genieten na een kalm avondje in de hottub.
De kans bestaat dat de boer overdag een keer achter de tuin langs loopt, wees je daarvan bewust voor je in je blote billen door de woonkamer dartelt. Er zit een redelijke afstand tussen hoor, maar toch :-)
Alles was netjes en schoon. De ontvangst hartelijk en heel vriendelijk. Zeer aan te raden!”

Colin

“Een vakantie of weekendje weg begint natuurlijk met het contact met de gastheer/vrouw, en hiermee begint het met Leonne & Sander al direct erg goed! De communicatie is helder, compleet, en bovenal erg gezellig. Het vriendelijke contact draagt bij aan de voorpret en geeft een gevoel van vertrouwen.
Zelf had ik het weekendje weg cadeau gedaan aan mijn vriendin zodat ze lekker tot rust kon komen na een erg drukke periode. Bij aankomst bij het huisje was mijn vriendin helemaal ondersteboven van het huisje; het is werkelijk waar prachtig ingericht waarbij het minimalisme en het materiaalgebruik precies pasten bij het doel dat ik voor ogen had; lekker relaxen, tandje terug gaan, gezond leven en genieten van de natuur.
De woning heeft een heerlijk ligbad waar ik als 189cm man prima in pas, de douche is top en alles is netjes en schoon. We hadden mazzel met het weer waardoor we lekker buiten konden ontbijten, in de zon konden loungen op de ligzakken, konden genieten van de hottub en ‘s avonds een knus kampvuurtje konden stoken. Tip; deze hottub blijft heel erg lang warm, dus doe vooral niet ‘nog 1 blokje er bij in t vuur zodat het niet afkoelt’ want vervolgens word je het bad uit gekookt en vraag je je af waarom je zo stom bent geweest om er een blokje hout bij te gooien.
Vlakbij het huisje staan de kippenhokken, de konijnenhokken, het varken en de schapen. Ook zal je bij aankomst merken dat de hond Willem aangestormd komt om een bal voor je voeten neer te leggen. Hou je van dieren of word je simpelweg blij om fluffy kippetjes te zien scharrelen? Dit is de plek!
Binnen staat een platenspeler met grappige mix van platen om aan te zetten tijdens het koken of het ontbijt. De keuken bevat eigenlijk alles wat je nodig hebt om uitgebreid en smaakvol te koken dus als je dit allemaal bij elkaar optelt, waarom zou je dan eigenlijk ooit weg gaan?”

Carola

“Wij hebben een ontzettend fijn verblijf gehad bij Leonne en Sander. Aan werkelijk alles is gedacht, en als je even wilt ontsnappen uit het haastige leven dan heb je hier genoeg inspiratie voor Slow Living. Een warm welkom met de lekkerste huisgemaakt appelsap ooit, en een persoonlijke note. De foto’s zien er al prachtig uit, maar in het echt is het misschien nog wel mooier. Helemaal opgeladen en zen zijn wij weer naar huis gereden en we komen zeker nog eens terug. Dank jullie wel Leonne en Sander!”

Daniel

“perfect place. spacious, beautifully styled, high quality finishes and fully stocked. the recordplayer was a real treat. slow living to the max. next time we’ll fire up the hottub for sure!”

Judith

“I’ve had the GREATEST time in the sheep house! What a lovely place. It certainly does look like the photos, and the house gives a very luxury feeling. The kitchen is well equipped and everything is well thought of. Extra points for the lovely hot tub: enjoying some wine in the hot tub whilst watching the sunset is now my favorite hobby. It’s the perfect hideaway!
Although the house is situated next to some others on the property, it feels like you’re surrounded by nature and the cutest bunch of sheep ever. Completely loved the sounds of birds in the morning. There are lots of animals on the property that you can cuddle if you’d like, I loved that!”

Pavel

“Luxury stay in the nature. The property has everything you need, plus also hot tub that you can heat yourself for some extra money. Surroundings are also quite nice, and you can cuddle some animals that live in the territory. Enjoyed it a lot!”

Nastassia

“Great place to stay, loved every minute of it 🥰!”

Stefanie

“Eine tolle Unterkunft, bei der an alles gedacht wurde! Man fühlt sich wie zuhause und kann den Aufenthalt in vollen Zügen genießen. Sauberkeit top, super schöne Einrichtung und viele kleine Annehmlichkeiten, die den Aufenthalt perfekt machen. Hier wurde wirklich an alles gedacht.

Die Unterkunft befindet sich sehr ländlich und bietet sich deshalb zum erholen und abschalten an – Leonne und Sander haben hierfür einen perfekten Ort geschaffen. Wer viel „Action“ sucht, sollte sich allerdings anderweitig umsehen. Wir werden sicherlich wiederkommen!”